Zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Tento zákon novelizoval mj. i zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zavedl daňově uznatelnou rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013.

Klíčová sdělení zákona 221/2015 Sb. týkající se solárních panelů

  • Provozovatel solární elektrárny, který je podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, povinen platit provozovateli kolektivního systému příspěvky na předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, může tento příspěvek uplatnit jako daňově uznatelnou rezervu.
  • Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů se tvoří nezávisle na účetní rezervě a její tvorba není podmíněna jejím zaúčtováním.
  • Rezerva se vytváří postupně po dobu daňového odpisování, což zajišťuje průběžné a rovnoměrné uplatnění nákladů na platbu příspěvků ve věcné a časové souvislosti.
  • Celkovou výši rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů tvoří úhrnná částka příspěvků. Do celkové výše rezervy se nezahrnují částky, o které byl snížen základ daně z příjmů.
  • Měsíční rezerva je rovna podílu celkové výše rezervy a počtu měsíců, které uplynou od prvního dne zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost úhrady první platby příspěvku, do ukončení doby odpisování hmotného majetku, jehož je solární panel součástí.
  • V situaci, kdy dojde k částečné likvidaci solárních panelů, je nutné aktualizovat výši rezervy. U daňové rezervy dojde ke zrušení části rezervy připadající na zlikvidované panely a současnému promítnutí nákladů na likvidaci do daňových nákladů.
  • Rezervu je možné vytvářet už ve zdaňovacím období započatém v roce 2015. Zároveň je možné do tvorby rezervy započaté v roce 2015 nebo v roce 2016 zahrnout alikvotní část rezervy, která připadá na měsíce zdaňovacího období započatého v roce 2014 nebo 2015.